DEFINICJE

Administrator – NAO Group Sp. z o.o., ul. Bartycka 26/97, 00-716 Warszawa, NIP 5213918486, REGON 387988885, KRS 0000879102.

Regulamin- niniejszy regulamin serwisu

Serwis- strona internetowa naogroup.pl wraz ze wszystkimi podstronami

Użytkownik- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w Serwisie

Projektant- dyplomowany projektant wnętrz, który przygotuje projekt zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez zamawiającego, wykorzystując swoje kwalifikacje i umiejętności.

Pakiety Projektowe – dostępne w serwisie pakiety usług

Formularz informacyjny – zestaw pytań i informacji dotyczących projektowanego wnętrza, na które Użytkownik ma obowiązek udzielić odpowiedzi. Informacje w nim przekazane stanowić będą podstawę projektu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady i warunki zawierania umów, których przedmiotem są Pakiety Projektowe

Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zamówienia na Pakiety Projektowe można składać całą dobę, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od następnego dnia roboczego. Serwis może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii

Pakiety projektowe, dotyczą pomieszczeń wyszczególnionych na stronie „PROJEKTOWANIE->ZAMÓW PROJEKT ONLINE’ i spełniające kryteria w niej zawarte. Pomieszczenia niespełniające tych warunków wyceniane będą indywidualnie

Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie pod adresem elektronicznym https://naogroup.pl/regulamin w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

KORZYSTANIE Z SERWISU

Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zawrzeć umowę dotyczącą Usług postępując zgodnie z instrukcjami widocznymi w Serwisie

Warunkiem przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy jest dokonanie płatności za wybrany pakiet projektowy oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

Po dokonaniu zakupu Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia Formularza informacyjnego. Użytkownik bierze odpowiedzialność za wszystkie dostarczone Projektantowi dane, w tym wymiary pomieszczenia. Na podstawie przesłanych danych Projektant wykona pracę zgodną z zakupionym pakietem projektowym. Za błędnie wykonane pomiary Projektant ani Serwis nie ponoszą odpowiedzialności.

Po zakończeniu procesu wypełniania formularza Informacyjnego Projektant kontaktuje się z użytkownikiem poprzez e-mail w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych i rozpoczyna pracę nad Pakietem Projektowym.

Użytkownik zobowiązany jest do przesyłania uwag dotyczących propozycji Projektanta w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych.

Po zakończonej pracy Użytkownik otrzymuje zakupione pliki projektowe w formie elektronicznej.

ZAKUP PAKIETU

Wszystkie płatności dokonywane w Serwisie dokonywane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub przelewem na podane konto.

Koszt Pakietu Projektowego jest kwotą brutto. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za Pakiety Projektowe

W celu otrzymania faktury VAT za świadczoną usługę lub zakupiony Towar Użytkownik powinien poinformować Administratora o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

Klient kupując pakiet wyraża zgodę na publikację projektu na stronie naogroup.pl i stronach powiązanych.

WSPÓŁPRACA Z PROJEKTANTEM

Współpraca Projektanta z Użytkownikiem rozpoczyna się po uiszczeniu opłaty oraz wypełnieniu Formularza Informacyjnego.

Projektant kontaktuje się z Użytkownikiem w dniach roboczych, najpóżniej w ciągu 72h od zaksięgowania wpłaty.

Użytkownik jest zobowiązany udzielać odpowiedzi na pytania zadane przez projektanta w ciągu maksymalnie 24h

Ilość projektów, wizualizacji i poprawek przygotowanych przez projektanta jest zgodna z Pakietem projektowym, jakiekolwiek inne elementy realizowane będą za dodatkową opłatą.

Jeżeli Nao Group Sp. z o.o. nie świadczy usługi wykończenia projektowanego wnętrza nie jest odpowiedzialna za realizacje projektu oraz nie podejmuje się nadzoru nad prowadzonymi pracami.

PRAWA AUTORSKIE I PROJEKTOWE

Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do projektu zakupionego w Serwisie

Klient otrzymuje licencję do użycia projektu na własne potrzeby.

Zabrania się udostępniania projektu osobom trzecim i rozprowadzania zakupionego projektu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Użytkownik dokonując zakupu i akceptując Regulamin zamawia natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usług i przyjmuje do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą wykonania umowy o świadczeniu usług.

REKLAMACJA

Reklamacje co do Pakietów Projektowych, Towarów, lub innych usług świadczonych przez Administratora oraz co do funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@naogroup.pl – w temacie wpisując „REKLAMACJA”

Jeśli po otrzymaniu gotowego projektu klient zauważy w nim niezgodności z umową może złożyć reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania projektu drogą elektroniczną.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.

O sposobie rozwiązania reklamacji decyduje przedstawiciel NAO Group sp. z o.o.. Reklamacje mogą być rozwiązywane w jeden z trzech sposobów:

  • Zwrotu uiszczonej kwoty w stopniu odpowiadającym reklamacji,
  • Udzielenia klientowi rabatu na kolejny projekt,
  • Umożliwienie klientowi dokonania kolejnych zmian w ilości oznaczonej w pisemnym uwzględnieniu reklamacji

W przypadku przesłania przez klienta błędnych danych (np. pomiarów pomieszczenia) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności projektu ze stanem faktycznym